MACO จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกค้า

21 Oct 2015

นายนพดล ตัณศลารักษ์ (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมทีมคณะผู้บริหารจาก บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) หรือ ผู้สร้างสรรค์เครือข่ายสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัย ครบวงจร ที่นำความคิดสร้างสรรค์ผสมผสานเทคโนโลยี เพื่อผลิตสื่อโฆษณาที่มีประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์สินค้าและผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน (OHM Gateway Connectivity) จัดกิจกรรมการแข่งขันโบว์ลิ่ง ซึ่งเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นประจำทุกปี เพื่อขอบคุณลูกค้าและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ณ บูล-โอ ริทึ่ม แอนด์ โบว์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน