หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 5 (MACO W-5) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 วิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (E-AGM) ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 แบบ 56-1 One-Report ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM) ดาวน์โหลด
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2564/65 (One-Report) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (MACO W-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) เรื่อง การขายป้ายโฆษณาบางส่วนให้แก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 20(2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2563/64 (One-Report) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 5 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เอกสารประกอบวาระที่ 7 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (MACO W-3) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มลงทะเบียน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามข้อ 20(2) ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยบริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 12 ใบแทรก ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2
1. รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2563 สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 6 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เอกสารประกอบวาระที่ 8 : ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 มาตรการป้องกันและแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 ภาพรวมโครงสร้างการเข้าทำรายการทั้งหมดของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 สารสนเทศเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจำกัด ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 สารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ตามบัญชี 2 ของประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 ตารางสรุปการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดนำมาแสดงในวันประชุม)
เอกสารแนบ 12 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 13 ข้อบังคับของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 14 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 15 หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 16 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
ใบแทรก ของ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปีและรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 8 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะ
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ข้อบังคับของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนของผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 หนังสือมอบฉันทะ
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (บัญชี 1) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) (บัญชี 2) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 สรุปสาระสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (MACO-W2) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 ข้อบังคับของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2561 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.masterad.com เลือกหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”)
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 10 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 11 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 เอกสารประกอบวาระที่ 11: แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ดาวน์โหลด

 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 6: ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด  
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ดาวน์โหลด
• แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น  
ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 เอกสารประกอบวาระที่ 8 : ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 ข้อบังคับของบริษัท เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ดาวน์โหลด
• หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง ให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 7 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 8 แผนที่สถานที่จัดประชุม ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุม) ดาวน์โหลด