(หน่วย: ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 3 ปี 2566/67

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการและการขาย

กำไรสุทธิ: ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย


(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) ไตรมาส 3
ปี 2565/66
ไตรมาส 4
ปี 2565/66
ไตรมาส 1
ปี 2566/67
ไตรมาส 2
ปี 2566/67
ไตรมาส 3
ปี 2566/67
รวมรายได้จากการให้บริการและการขาย 673 707 620 678 695
ต้นทุนการให้บริการและการขาย (530) (522) (449) (487) (496)
กำไรขั้นต้น 143 185 171 191 199
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย 125 131 144 149 175
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 68 77 89 96 119
กำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 42 23 42 56 68
สินทรัพย์รวม 6,324 6,431 6,585 6,809 6,816
หนี้สินรวม 2,066 2,161 2,215 2,375 2,357
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 4,258 4,270 4,370 4,435 4,459
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ ไตรมาส 3
ปี 2565/66
ไตรมาส 4
ปี 2565/66
ไตรมาส 1
ปี 2566/67
ไตรมาส 2
ปี 2566/67
ไตรมาส 3
ปี 2566/67
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 21.3% 26.2% 27.6% 28.2% 28.6%
อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (%) 18.5% 18.5% 23.1% 22.0% 25.3%
อัตรากำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 10.2% 10.9% 14.4% 14.1% 17.1%
อัตราส่วนกำไรสุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) 6.2% 3.2% 6.8% 8.3% 9.8%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1 (%) 0.4% 3.4% 3.7% 4.2% 4.8%
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.0X 1.4X 1.4X 1.4X 1.5X
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์2 (%) 2.6% 4.7% 5.1% 5.0% 5.8%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.3X 0.4X 0.4X 0.4X 0.4X
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0X 0.5X 0.5X 0.5X 0.5X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.0X 0.0X 0.0X 0.0X 0.0X

1 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน

2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน

(หน่วย: ล้านบาท)

โครงสร้างรายได้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้จากการให้บริการและการขาย

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย1


สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
(หน่วย: ล้านบาท)
รวมบริษัทย่อย (ล้านบาท) 2562 มี.ค. 2563 2563/64 2564/65 2565/66
รายได้จากการให้บริการและการขาย 2,953 612 2,064 2,135 2,595
ต้นทุนการให้บริการและการขาย (1,902) (465) (1,862) (1,664) (1,928)
กำไรขั้นต้น 1,051 147 203 472 667
กำไร (ขาดทุน) ก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่าย1 459 (65) (625) 512 524
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 229 (248) (1,330) 81 305
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 160 (129) (992) (16) 133
สินทรัพย์รวม 4,880 9,187 7,125 6,425 6,431
หนี้สินรวม 1,855 4,883 4,305 2,159 2,161
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 3,025 4,304 2,820 4,266 4,270
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ 2562 มี.ค. 2563 2563/64 2564/65 2565/66
อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร
อัตราส่วนกำไรขั้นต้น (%) 35.6% 24.0% 9.8% 22.1% 25.7%
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย1 (%) 15.5% -10.7% -30.3% 24.0% 20.2%
อัตรากำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (%) 7.8% -40.5% -64.4% 3.8% 11.7%
อัตราส่วนกำไร (ขาดทุน) สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (%) 5.4% -21.0% -48.1% -0.8% 5.1%
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น2 (%) 6.1% -0.2% -27.8% 1.0% 3.4%
อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.3X 0.8X 0.7X 1.2X 1.4X
อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์3 (%) 5.1% -1.6% -16.3% 1.2% 4.8%
อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7X 0.4X 0.3X 0.3X 0.4X
อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.6X 1.1X 1.5X 0.6X 0.5X
อัตราส่วนเงินกู้ยืมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) 0.2X 0.3X 0.1X 0.1X 0.0X

1 ในปี 2564/65 กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายเป็นการรวมกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายจากการดำเนินงานต่อเนื่องและส่วนงานที่ยกเลิก
2 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / ส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน
3 คิดจากกำไรสุทธิย้อนหลัง 12 เดือน / สินทรัพย์รวมเฉลี่ยยอดสิ้นสุดไตรมาสเดียวกันในปีก่อนหน้ากับยอดสิ้นสุดไตรมาสปัจจุบัน