ชื่อ : บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท : 0107546000113
ประเภทธุรกิจ : ให้บริการและรับจ้างผลิตสื่อโฆษณาภายนอกที่อยู่อาศัยและบันเทิง
ทุนจดทะเบียน : 1,189,820,890.10 บาท
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า : 811,797,212.10 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 8,117,972,121 หุ้น
มูลค่าหุ้น : 0.10 บาท
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 21-22 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 02-938-3388 โทรสาร. 02-938-3489
เว็บไซต์ : www.masterad.com
แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ : โทรศัพท์ 0-2273-8611 ต่อ 1538
Email address : ir@roctecglobal.co.th
เลขานุการบริษัท : โทรศัพท์ 0-2938-3388 ต่อ 2110, 2111
Email address : companysecretary@roctecglobal.co.th
บุคคลอ้างอิง
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์. 02-009-9000 โทรสาร. 0-2009-992
ผู้สอบบัญชี : บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด
โดย
ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31/03/2565)
1.นางสาว ศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
2.นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์
3.นาย พรอนันต์ กิจนะวันชัย
สำนักงาน : เลขที่ 193/136-137 อาคารเลครัชดาออฟฟิค คอมเพล็กซ์ ชั้น 33 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0777, 0-2661-9190
โทรสาร : 0-2264-0789-90