แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2563

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2562

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2561

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2560

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2559

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2558

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2557

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2556

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2555

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2554

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2553

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2552

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2551

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2550

แบบฟอร์ม 56-1
ปี 2549