banner

วิสัยทัศน์

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยผสานสื่อโฆษณาคุณภาพ เพื่อยกระดับธุรกิจให้เกิดนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสู่ธุรกิจแห่งโลกอนาคต ด้วยเครือข่ายระบบนิเวศทางธุรกิจที่สมบูรณ์ทั้งในประเทศไทยและอาเซียน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

  • มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างตรงจุด ด้วยบริการระดับพรีเมี่ยมที่ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อนอกบ้านกับระบบนิเวศทางธุรกิจนำพาไปสู่การมีส่วนร่วมและการตัดสินใจซื้อ ไม่ใช่แค่เพียงเห็นสื่อ
  • คัดสรร นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางธุรกิจที่มีศักยภาพ เพื่อก้าวให้ทันความต้องการของโลกธุรกิจในอนาคต เพื่อการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน