บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจและการดำเนินงานในอนาคตเป็นสำคัญ

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล

รอบผลประกอบการ เงินปันผล
(ต่อหุ้น)
หน่วย วันจ่าย
ปันผล
วันที่ขึ้น
เครื่องหมาย
ราคา
ก่อนวันขึ้น
เครื่องหมาย
(บาท)
ราคา ณ
วันขึ้น
เครื่องหมาย
(บาท)
ราคาพาร์ ประเภท อัตราส่วน
เงินปันผล
ตอบแทน
01/04/2565 - 31/03/2566 - บาท - - - - - ไม่จ่ายเงินปันผล -
01/04/2564 - 31/03/2565 - บาท - - - - - ไม่จ่ายเงินปันผล -
01/07/2562 - 31/12/2562 0.016 บาท 15/05/2563 19/03/2563 - - - เงินปันผล -
01/01/2562 - 30/06/2562 0.012 บาท 06/09/2562 22/08/2562 - - - เงินปันผล -
01/07/2561 - 31/12/2561 0.02 บาท 17/05/2562 21/03/2562 - - - เงินปันผล -
01/01/2561 - 30/06/2561 0.018 บาท 10/10/2561 26/09/2560 - - - เงินปันผล -
01/07/2560 - 31/12/2560 0.018 บาท 18/05/2561 14/03/2561 - - 0.1 เงินปันผล -
01/07/2560 - 30/06/2560 0.018 บาท 30/08/2560 15/08/2560 - - 0.1 เงินปันผล -
01/07/2559 - 31/12/2559 0.011 บาท 12/05/2560 07/03/2560 - - 0.1 เงินปันผล -
01/01/2559 - 30/06/2559 0.018 บาท 29/08/2559 16/08/2559 - - 0.1 เงินปันผล -
01/07/2558 - 31/12/2558 0.03 บาท 13/05/2559 15/03/2559 - - 0.1 เงินปันผล -
01/01/2558 - 30/06/2558 0.018 บาท 02/09/2558 17/08/2558 1.1 1.08 0.1 เงินปันผล 3.61
01/07/2557 - 31/12/2557 0.014 บาท 15/05/2558 10/03/2558 1.36 1.33 0.1 เงินปันผล 2.93
  0.25 บาท 29/08/2557 14/08/2557 17.2 17.3 1 เงินปันผล 2.89
01/07/2556 - 31/12/2556 0.3 บาท 16/05/2557 10/03/2557 8.85 8.4 1 เงินปันผล 5.95
01/01/2556 - 30/06/2556 0.2 บาท 13/09/2556 26/08/2556 8.15 7.8 1 เงินปันผล 2.61
31/12/2555   1.39 : 1 หุ้น 17/05/2556 19/03/2556 18.5 10.9 1 หุ้นปันผล 3.21
31/12/2555 0.15 บาท 17/05/2556 19/03/2556 18.5 10.9 1 เงินปันผล 3.21
01/01/2555 - 30/06/2555 0.2 บาท 07/09/2555 23/08/2555 8.15 8.05 1 เงินปันผล 4.61
31/12/2554   2.5 : 1 หุ้น 22/05/2555 20/03/2555 11.4 8.25 1 หุ้นปันผล 4.5
31/12/2554 0.27 บาท 22/05/2555 20/03/2555 11.4 8.25 1 เงินปันผล 4.5
01/01/2554 - 30/09/2554 0.25 บาท 06/12/2554 22/11/2554 6.35 6.25 1 เงินปันผล 8
31/12/2553 0.25 บาท 10/05/2554 18/03/2554 4.36 4.1 1 เงินปันผล 12.2
  0.25 บาท 21/01/2554 05/01/2554 4.34 4.04 1 เงินปันผล 4.95
31/12/2552 0.2 บาท 11/05/2553 18/03/2553 3.5 2.96 1 เงินปันผล 6.76
01/01/2551 - 31/12/2551 0.2 บาท 11/05/2552 10/03/2552 1.9 1.69 1 เงินปันผล 11.83
01/01/2550 - 31/12/2550 0.25 บาท 09/05/2551 31/03/2551 3.2 2.92 1 เงินปันผล 8.56
01/01/2549 - 31/12/2549 0.22 บาท 10/05/2550 30/03/2550 3.34 3.26 1 เงินปันผล 6.75
01/01/2548 - 31/12/2548 0.21 บาท 15/05/2549 28/03/2549 5.75 5.7 - เงินปันผล 3.68
01/10/2547 - 31/12/2547 0.24 บาท 13/05/2548 30/03/2548 7.95 7.75 - เงินปันผล 8.26
01/01/2547 - 30/09/2547 0.4 บาท 12/02/2547 17/11/2547 9.4 9.05 - เงินปันผล -
01/01/2546 - 31/12/2546 - บาท - - - - - ไม่จ่ายเงินปันผล -