ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2566 ประเภท : XM

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด
13,017

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น
99.97

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)
13,839

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)
37.70

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 รายแรก จำนวนหุ้น %
1. บริษัท วี จี ไอ จำกัด (มหาชน) 2,196,934,494 27.06
2. บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 1,401,451,639 17.26
3. นายนเรศ งามอภิชน 853,310,600 10.51
4. บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน) 810,000,000 9.98
5. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 630,843,297 7.77
6. นายวันชัย โอภาสเอี่ยมขจร 120,000,000 1.48
7. นายเกียรติ ศรีจอมขวัญ 94,641,725 1.17
8. นายสุภาพ วงษ์จินดา 94,200,000 1.16
9. น.ส.พรรัตน์ มณีรัตนะพร 47,700,000 0.59
10. นายชินเขต เกษสุวรรณ 40,600,000 0.50