Warrant ดาวน์โหลด
1. ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5 (ROCTEC-W5)
2. แจ้งสถานที่ กำหนดการ และวิธีการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน) ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ ROCTEC-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)
3. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐ(บุคคลและนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) (สำหรับลูกค้าประเภทนิติบุคคล)
4. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับการซื้อหลักทรัพย์จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ร็อคเทค โกลบอล จำกัด (มหาชน)
5. แบบแสดงความจำนงการใช้สิทธิ ROCTEC-W5 (การใช้สิทธิครั้งที่ 1)