แจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
จดหมายแจ้งสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
เอกสารแนบ 1 หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 แผนที่สถานที่รับจองซื้อและรับชำระเงินค่าจองซื้อหุ้น ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบุคคล) และ แบบสอบถามสำหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์นำหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสำหรับการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ดาวน์โหลด