สิทธิของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและส่งคำถามล่วงหน้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
1. หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด
2. การส่งคำถามเกี่ยวกับบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
3. แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
4. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด